نسخه‌ي اوليه‌ي گزارش جامع علم سنجي اعضاي محترم هيات علمي ـ شهريور ماه 1393

این گزارش توسط كارشناسان اداره‌ انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه و بر اساس پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس ارائه شده است.

مطالعه گزارش