ژورنال کلاب این هفته: سالمندان و تازه های داروسازی

جلسه ژورنال کلاب مرکز طبق روال همیشگی روزهای دوشنبه، این هفته در تاریخ 28 مهر برگزار شد و مرجان منوچهری فارغ التحصیل داروسازی از کشور انگلیس در مورد تازه های داروسازی و سالمندان به ارائه سمینار پرداختند. فاکتورهای فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک، و همواستاتیک که در متابولیسم دارویی این گروه از بیماران تاثیرگذار است، از موضوعات مورد بحث بود. همچنین نمونه بارزی از تداخلات دارویی در زمینه های ذکر شده در بیماران سالمند مورد بحث قرار گرفت.