تشکیل جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 16 مهرماه 93

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی در فصل جدید در تاریخ 16/7/93 برگزار شد. در این جلسه به بررسی 10 طرح پژوهشی پرداخته شد. در این جلسه، توجه بیشتر به مشکلات موجود در جامعه و ارایه طرح های کاربردی در جهت رفع آنها به توافق اعضای شورای پژوهشی رسید و قرار شد موضوعات کاربردی جامعه و پایان نامه های دانشجویان تخصصی مرکز در اولویت قرار گیرند. همچنین به ارتباط بیشتر با صنعت و سعی در انجام تحقیقات دانش بنیان تاکید شد. دستورالعمل جدید تشکیل و فعالیت کمیته های اخلاق نیز تشریح شد.