جلسه ژورنال کلاب این هفته: Gene therapy

با آغاز ماه مهر و بازگشایی دانشگاهها، فصل جدید ژورنال کلاب در جلسه یی که به تاریخ 93/07/07 برگزار شد، آغاز گردید و خانم فرناز قاسمی دانشجوی دکترای تخصصی مرکز پیرامون موضوع "ژن درمانی" به ارائه سخنرانی پرداخت. درمان یک سری از بیماریها توسط ژن درمانی، مکانیسم های مولکولی و درمانی آن، همچنین بررسی آنها در گذشته و آینده، از مطالب مورد بحث در این جلسه بود.