جلسه ژورنال کلاب این هفته: التهاب حاد و مزمن

آخرین نشست ژورنال کلاب این فصل مرکز تحقیقات علوم دارویی در تاریخ 93/06/31 برگزار شد و آقای نیما سندگل دانشجوی دوره دکترای تخصصی مرکز پیرامون موضوع التهاب حاد و مزمن به ارائه توضیحات کلی پرداخت. تفاوتهای التهاب حاد و مزمن، و ارتباط آنها با سایر بیماریها از جمله دیابت، بیماریهای قلبی، و سرطان از جمله مسایل مورد بحث این جلسه بود.