چک لیست رضایت آگاهانه

راهنمای اخلاقی پژوهشهای پیوند عضو و بافت

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های خاص

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و جنین

کدهای حفاظت از آزمودنی در پژوهش های علوم پزشکی

راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک

راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

چک لیست ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی با سوژه انسانی