آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

   تعهدنامه جدید رعایت اصول اخلاقی و نکات ایمنی زیستی شیمیایی (سال 94)

   آئین نامه پذیرش دانشجو برای دکترای عمومی/ دکترای تخصصی داروساز

   دستورالعمل پذیرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجویان داوطلب دوره دکتری پژوهشی، و فرم مصاحبه

   دستورالعمل نگارش پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی