4/25/2017

تعهدنامه جدید رعایت اصول اخلاقی و نکات ایمنی زیستی شیمیایی (سال 94)


Read More

  4/25/2017

آئین نامه پذیرش دانشجو برای دکترای عمومی/ دکترای تخصصی داروساز


Read More

  4/25/2017

دستورالعمل پذیرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجویان داوطلب دوره دکتری پژوهشی، و فرم مصاحبه


Read More

  4/25/2017

دستورالعمل نگارش پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی


Read More