آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی مصوب سی و هشتمین مصوب سی و هشتمین جلسه مورخ 5/11/87

در مواجهه با موارد انتشار تکراری چه اقدامی انجام شود؟

شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

راهنمای الزوییر برای محققین تازه کار

کلیات تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی - سال 91

سند جامع اخلاق نظام دارویی کشور

آیین نامه جدید ارتقای هیات علمی (مهر 91) و جداول مربوط

شیوه نامه برنامه کارآموزی پژوهش