10/23/2017

بازدید جمعی از دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی و دانشجویان بین الملل مرکز تحقیقات علوم دارویی از انستیتو پاستور ایران


Read More

  10/14/2017

برگزاری کارگاه آشنایی با اصول راه اندازی و ایجاد کسب و کار دانش بنیان


Read More

  10/9/2017

ثبت نام در کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران


Read More

  10/7/2017

جوایز نوبل 2017 در رشته های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی- پزشکی، ادبیات، و صلح


Read More

  9/23/2017

نگارش فصل 15 از کتاب Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics; Bioactive Foods in Health Promotion توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


Read More

  9/20/2017

انتشار فصلی از کتاب Toxicology in the Middle Ages and Renaissance توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


Read More

  9/23/2017

Top researcher award of the year for Fazlullah Khan- PSRC International Student


Read More

  9/18/2017

2nd Nanomedicine & Nanosafety Conference


Read More