9/23/2017

نگارش فصل 15 از کتاب Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics; Bioactive Foods in Health Promotion توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Read More

  9/23/2017

Top researcher award of the year for Fazlullah Khan- PSRC International Student

Read More

  9/20/2017

انتشار فصلی از کتاب Toxicology in the Middle Ages and Renaissance توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Read More

  9/18/2017

2nd Nanomedicine & Nanosafety Conference

Read More

  9/17/2017

Final defence meeting of PSRC international PhD student-Sameem Bilqees

Read More

  9/12/2017

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

Read More

  8/28/2017

برگزاری دوره دوم کارگاه Calibration, Validation, and Pharmaceutical Analysis

Read More

  8/28/2017

کارگاه تکنیکهای فیتوکمیکال 3 برگزار شد

Read More