6/7/2017

برگزاری اولین جلسه از کارگاه Calibration, Validation, and Pharmaceutical Analysis


Read More

  6/7/2017

برنامه جذب دستیار پژوهش (پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)


Read More

  6/7/2017

دکتر مهدی خوبی برگزیده هجدهمین جشنواره ابن سینا


Read More

  6/7/2017

برگزاری جلسه کمیته اخلاق مرکز در بهمن ماه 1395


Read More

  6/7/2017

تشکیل جلسه شورای علمی مرکز


Read More

  6/7/2017

برنامه آموزشی دکترای عمومی داروسازی در راستای توسعه علوم دارویی کشور بازبینی شد


Read More

  6/7/2017

آقای دکتر محمدهادی گوهرباری دانشجوی دکترای تخصصی مرکز با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد


Read More

  6/7/2017

تشکیل جلسه شورای علمی مرکز مورخ 95/8/23


Read More