8/28/2017

برگزاری کارگاه تکنیکهای فیتوکمیکال 3


Read More

  7/30/2017

کارگاه آشنایی با رویکرد OMICS در اپیدمیولوژی


Read More

  7/24/2017

تور بازدید از پارک علم و فناوری


Read More

  8/21/2017

کارگاه تکنیکهای فیتوکمیکال 3


Read More

  8/26/2017

دانش آموخته برتر- خانم دکتر بعیری


Read More

  8/28/2017

برگزاری دوره دوم کارگاه Calibration, Validation, and Pharmaceutical Analysis


Read More

  6/7/2017

جلسه شورای علمی مرکز- فروردین 1396


Read More

  6/7/2017

سمپوزیوم پروژه پروتئوم انسانی


Read More