8/26/2017

دانش آموخته برتر- خانم دکتر بعیری


Read More

  8/28/2017

برگزاری دوره دوم کارگاه Calibration, Validation, and Pharmaceutical Analysis


Read More

  6/7/2017

جلسه شورای علمی مرکز- فروردین 1396


Read More

  6/7/2017

سمپوزیوم پروژه پروتئوم انسانی


Read More

  6/7/2017

آقای دکتر محمود بیگلر دانشجوی دکترای تخصصی مرکز با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد


Read More

  6/7/2017

خانم مریم بعیری دانشجوی دکترای تخصصی مرکز با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد


Read More

  6/7/2017

برگزاری کارگاه Real-time and RFLP-PCR Primer Design در مرکز تحقیقات علوم دارویی


Read More

  6/7/2017

تشکیل شورای علمی مرکز- بهمن 95


Read More